Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 25.3.2023

Pienperheyhdistys ry:n säännöt                           

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pienperheyhdistys ry ja kotipaikka Helsinki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä Pienperheyhdistys.

2 § Tarkoitus

Pienperheyhdistyksen tarkoituksena on toimia yhden vanhemman perheiden aseman ja hyvinvoinnin parantamiseksi, edistää tasa-arvoisen lapsuuden toteutumista ja muokata yleistä mielipidettä erilaisia perhemuotoja hyväksyväksi sekä kehittää ja ylläpitää julkisia palveluja täydentäviä, lapsia ja lapsiperheitä tukevia toimintoja.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Pienperheyhdistys

 • seuraa lasten, lapsiperheiden ja yhden vanhemman perheiden aseman kehittymistä
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
 • mahdollistaa jäsenilleen vaikuttamisen kaikessa toiminnassaan
 • järjestää yhden vanhemman perheille vertaistoimintaa
 • järjestää yhden vanhemman perheitä tukevaa vapaaehtoistoimintaa
 • järjestää virkistys-, loma- ja leiritoimintaa yhden vanhemman perheille
 • järjestää toimintaansa liittyvää koulutusta sekä
 • harjoittaa tutkimus- julkaisu- ja tiedotustoimintaa
 • toimintaansa varten hankkii tarvittaessa asianomaiset luvat.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi Pienperheyhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

5 § Yhdistyksen varsinaiset jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa vakituisesti asuva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

6 § Kannattavat jäsenet

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta.

7 § Kunniajäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua.

Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

8 § Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

9 § Eronneeksi katsominen

Jäsenmaksuvelvollinen jäsen, joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa vuoden ajalta, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä.

10 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ero tulee voimaan heti.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös kahden (2) kuukauden kuluessa siitä tiedon saatuaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

11 § Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun. Pienperheyhdistyksen syyskokous määrää varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruuden ja kannatusjäsenten jäsenmaksun. Kannatusjäseninä oleville yhteisöille ja säätiöille voidaan määrätä suurempi kannatusjäsenen jäsenmaksu kuin luonnollisille henkilöille.

12 § Toimielimet

Pienperheyhdistyksen toimielimiä ovat Pienperheyhdistyksen kokoukset sekä hallitus. Pienperheyhdistyksen päätösvaltaa käyttävät Pienperheyhdistyksen kokoukset. Toimeenpanovaltaa käyttää ja Pienperheyhdistystä edustaa hallitus.

13 § Pienperheyhdistyksen kokoukset

Pienperheyhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen loka-marraskuussa.

Pienperheyhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Pienperheyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Kokouksen paikan ja ajan päättää hallitus. Kokous voidaan pitää yhdistyksen kotipaikan lisäksi muullakin paikkakunnalla.

14 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu Pienperheyhdistyksen kokouksen koolle. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille joko henkilökohtaisena viestinä, joka voi olla kirje tai sähköinen viesti, tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikalla leviävässä valtakunnallisessa sanomalehdessä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mai­nit­tava ko­ko­uk­sessa käsiteltävät asiat.

Asiat, jotka halutaan kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäviksi, on jäsenen ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa voidaan ottaa käsiteltäväksi muukin asia, jos kokous kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä siihen suostuu, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

15 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 • päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä
 • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16 § Syyskokous

Syyskokouksessa

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 • päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä
 • päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja talousarvion hyväksymisestä
 • valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi Pienperheyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
 • valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

17 § Äänioikeus ja äänioikeuden käyttäminen valtakirjalla

Yhdistyksen kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa kirjallisesti tai sähköpostitse antamallaan valtakirjalla yhdistyksen muun varsinaisen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa.

Valtakirjat on esitettävä tarkastettavaksi ennen kokouksen alkamista. Kukin varsinainen jäsen voi valtakirjalla käyttää enintään yhtä viidesosaa (1/5) kokouksessa edustettuina olevista äänistä.

18 § Osallistuminen kokoukseen teknisen apuvälineen avulla

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua kokouksen aikana yhdistyksen hallituksen niin päättäessä teknisen apuvälineen avulla. Kokoukseen osallistuvien jäsenten henkilöllisyys ja ääntenlaskennan oikeellisuus tulee voida selvittää luotettavalla tavalla. Teknisen apuvälineen käytön mahdollisuudesta tulee mainita kokouskutsussa.

19 § Päätöksenteosta

Yhdistyksen kokouksessa sekä asia- että menettelytapakysymyksissä päätökseksi tulee, laissa säädetyin ja näissä säännöissä määrätyin poikkeuksin, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

20 § Vaaleista

Vaaleissa kukin äänioikeutettu saa äänestää enintään niin monta ehdokasta kuin on valittaviakin.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos valittavia on vain yksi, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, vaaleissa ratkaisee arpa.

Vaalit toimitetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä.

21 § Hallitus

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan Pienperheyhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä vähintään viisi ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin joko keskuudestaan tai yhdistyksen toimihenkilöiden keskuudesta.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain jäsenistä on erovuorossa yksi kahdesosa (1/2) aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallituksen jäsen voi toimia yhtäjaksoisesti tässä tehtävässä korkeintaan kolme toimikautta.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

22 § Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on kokouksessa läsnä.

Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei joku hallituksen jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee suljetussa äänestyksessä arpa ja muutoin puheenjohtajan ääni. Vaalit kuitenkin pidetään aina suljettuna lippuäänestyksenä.

Hallitus voi puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan aloitteesta tehdä päätöksiä varsinaista kokousta pitämättä sähköisesti tai puhelimitse. Päätöksistä laaditaan pöytäkirja, joka tarkastetaan siten, että kaikki päätöksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

23 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. toimia Pienperheyhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 2. hyväksyä Pienperheyhdistyksen jäsenet ja kannatusjäsenet hakemusten perusteella
 3. pitää jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut
 4. valita vuokralaiset yhdistyksen hallitsemiin asuntoihin ja kiinteistöihin, määrätä ja periä vuokrat sekä hoitaa vuokralaisten irtisanomiset
 5. käsitellä ja ratkaista jäsenten lähettämät ilmoitukset, aloitteet ja anomukset
 6. hoitaa jäsenistöä koskevat huomionosoitukset ja palkitsemiset
 7. päättää jäsenten erottamisesta Pienperheyhdistyksestä
 8. kutsua koolle Pienperheyhdistyksen kevät- ja syyskokous sekä muut kokoukset ja valmistella niissä esille tulevat asiat
 9. laatia ehdotus Pienperheyhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 10. toimeenpanna Pienperheyhdistyksen kokousten tekemät päätökset
 11. asettaa tarvittavat pysyvät ja tilapäiset työryhmät sekä valita niihin jäsenet
 12. antaa pysyville ja tilapäisille työryhmille tarpeelliset ohjeet sekä valvoa niiden toimintaa
 13. edustaa Pienperheyhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana
 14. pitää yhteyttä viranomaisiin, kuntiin, yhdistyksiin ja yrityksiin ja muihin yhteistyötahoihin
 15. valita ja palkata Pienperheyhdistyksen toiminnanjohtaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 16. hoitaa Pienperheyhdistyksen julkaisutoimintaa
 17. hoitaa Pienperheyhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta
 18. hoitaa sellaiset Pienperheyhdistystä koskevat juoksevat asiat, joista päättäminen ei kuulu yhdistyksen kokousten tehtäviin

24 § Työryhmät

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten alaisuudessaan toimivia pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä. Ne toimivat asettajan antamien ohjeiden mukaisesti, eikä niillä ole päätösvaltaa.

25 § Toimintavuosi ja tilikausi sekä tilintarkastus

Pienperheyhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit jätetään tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

26 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Pienperheyhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

27 § Pöytäkirjan pitäminen

Pienperheyhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava tai hyväksyttävä ja säilytettävä arkistossa.

28 § Sääntöjen muuttaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) Pienperheyhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

29 § Yhdistyksen purkaminen

Päätökseen, jolla Pienperheyhdistys purkautuu, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) Pienperheyhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Päätös tulee vahvistaa samanlaisella ääntenenemmistöllä aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä Pienperheyhdistyksen uudessa kokouksessa.

Kummankin kokouksen kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Pienperheyhdistyksen purkautuessa se luovuttaa jäljelle jääneet varat purkautumisesta päättävän toisen kokouksen hyväksymälle lastensuojelutyötä tekevälle järjestölle käytettäväksi vanhempien ja lasten hyvinvointia edistäviin tarkoituksiin.