Pienperheyhdistyksen arvot

Yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, avoimuus ja osallisuus ovat Pienperheyhdistyksen arvoja, joita yhdistyksen jäsenet,  hallitus ja työntekijät ovat olleet valitsemassa. 

Alla selitämme, mitä arvot meille tarkoittavat ja miten arvo näkyy toiminnassamme.

Yhteisöllisyys on kokemusta yhteenkuuluvuudesta, yhteisten tavoitteiden eteen toimimista ja vertaistuen jakamista. Olemme yhden vanhemman perheiden yhteisö. 

  • Toiminnassa on mukana monessa eri roolissa olevia ihmisiä, jotka yhdessä tukevat yhteisöllisyyden toteutumista. 
  • Vertais- ja vapaaehtoistoiminnassa osallistujat saavat vertaistukea ja kokemuksia yhteenkuuluvuudesta.
  • Vertaistuki on toiminnan keskiössä ja  painopiste on ryhmätoiminnassa.  

Yhdenvertaisuus tarkoittaa tasavertaista kohtelua ja syrjimättömyyttä esimerkiksi alkuperän, iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, mielipiteen, uskonnon, kielen ja terveydentilan perusteella. Toiminta on avointa monenlaisille yhden vanhemman perheille ja vapaaehtoisille.  

  • Sitoudumme kohtelemaan kaikkia ihmisiä arvostaen ja yhdenvertaisesti ja puuttumaan kaikenlaiseen syrjintään.
  • Parannamme toiminnan esteettömyyttä ja viestinnän saavutettavuutta.  

Avoimuus on asenne uusia ihmisiä ja ideoita kohtaan. Se on myös asenne toisiamme kohtaan: asioista puhutaan ja tiedotetaan avoimesti ja rehellisesti. 

  • Olemme avoimia kaikenlaisille ihmisille, perheiden moninaisuudelle ja uusille ideoille.  
  • Viestimme saavutettavasti ja selkokielisesti yhdistyksen toiminnasta ja päätöksenteosta.   

Osallisuus on kokemus siitä, että on osa yhteisöä ja pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä, yhteisönsä ja yhteiskunnan asioihin. 

  • Osallistuminen yhdistyksen toimintaan vahvistaa osallisuutta.  
  • Vertais- ja vapaaehtoistoiminnassa osallistujat saavat merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksia.
  • Kannustamme osallistujia omaan aktiivisuuteen ja omien ideoiden toteuttamiseen sekä osallistumaan yhdistyksen päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  


Toiminnan tavoitteet 2024

Yhdistyksen päätavoitteena on yhden vanhemman perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden paraneminen. Toiminnan tavoitteet ohjaavat tekemistä siihen suuntaan.

Tavoitteet

1. Perheet virkistyvät yhteisistä kokemuksista jaksamaan paremmin arjessa.

2. Perheet löytävät uusia ystäviä ja kokevat yhteenkuuluvuutta.

3. Vanhemmat jaksavat paremmin toimia vanhempana ja pitää huolta itsestään.

4. Lapsen osallisuuden kokemus sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat.

5. Lapsella on enemmän välittäviä aikuisia elämässään ja vanhemmalla laajempi verkosto vanhemmuuden tukena.

6. Vapaaehtoiset pitävät toimintaa mielekkäänä ja jatkavat tehtävässään.

7. Lapset ja vanhemmat kiinnostuvat vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin.

8. Päättäjien tietämys perheiden arjesta kasvaa ja se otetaan homioon päätöksissä.

9. Yhdistyksen toiminta ja teemat tunnetaan.

10. Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa ja osalllistavaa.