Pienperheyhdistyksen aluevaalitavoitteet

Pienperheyhdistyksen aluevaalikampanjan nimi on Turvaa tasavertainen tulevaisuus! Yhden vanhemman perheissä arjen pyöritys on yhden vanhemman harteilla. Hyvinvointialueilla on merkittävä rooli asukkaidensa arjessa. Hyvinvointialueiden tulee huomioida erilaiset perhetilanteet suunnitellessaan ja toteuttaessaan palveluita. 

Listasimme alle kampanjan vaalitavoitteet:

  • Lähipalvelut on turvattava, myös syrjäseuduilla. Lähipalveluiden tarve korostuu erityisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa.

  • Palveluiden on oltava saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Asuinpaikka ei saa vaikuttaa perheiden saamaan palveluun tai palvelun laatuun.

  • Hyvinvointialueiden tulee panostaa ennaltaehkäisevään tukeen, esimerkiksi ennaltaehkäiseviin neuvolapalveluihin.

  • Erilaiset perhetilanteet tulee ottaa huomioon hyvinvointialueiden palveluissa (esimerkiksi kahden kodin perheet). Palveluiden tulee olla saatavilla kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Ammattilaisten tulee huomioida perheiden monimuotoisuus.

  • Lapsiperheiden kotipalvelun tulee olla saatavilla sosiaalihuoltolain määrittelemällä tavalla. 

  • Työn ja perhearjen yhteensovittamista tulee tukea - työnteon tulee olla mahdollista myös yksinhuoltajilla.

  • Hyvinvointialueen tulee tukea erityislapsia ja heidän perheitään. Erityissairaanhoidon palvelut on turvattava.

  • Hyvinvointialueiden tulee tarkastella koronakriisin vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja turvata riittävästi resursseja tämän hoitoon. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tulee olla riittävästi, hoitojonojen ei saa antaa pidentyä.

  • Järjestöjen rooli ja merkitys hyvinvoinnin edistäjinä on merkittävä ja siksi järjestöjen toimintaedellytykset tulee turvata. Hyvinvointialueiden tulisi lisätä yhteistyötä eri sektoreiden välillä.