Pienperheyhdistyksen aluevaalitavoitteet

Yhden vanhemman perheissä arjen pyöritys on yhden vanhemman harteilla. Hyvinvointialueilla on merkittävä rooli asukkaidensa arjessa. Hyvinvointialueiden tulee huomioida erilaiset perhetilanteet suunnitellessaan ja toteuttaessaan palveluita. 

  • Lähipalvelut on turvattava, myös syrjäseuduilla. Lähipalveluiden tarve korostuu erityisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa.

  • Palveluiden on oltava saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Asuinpaikka ei saa vaikuttaa perheiden saamaan palveluun tai palvelun laatuun.

  • Hyvinvointialueiden tulee panostaa ennaltaehkäisevään tukeen, esimerkiksi ennaltaehkäiseviin neuvolapalveluihin.

  • Erilaiset perhetilanteet tulee ottaa huomioon hyvinvointialueiden palveluissa (esimerkiksi kahden kodin perheet). Palveluiden tulee olla saatavilla kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Ammattilaisten tulee huomioida perheiden monimuotoisuus.

  • Lapsiperheiden kotipalvelun tulee olla saatavilla sosiaalihuoltolain määrittelemällä tavalla. 

  • Työn ja perhearjen yhteensovittamista tulee tukea - työnteon tulee olla mahdollista myös yksinhuoltajilla.

  • Hyvinvointialueen tulee tukea erityislapsia ja heidän perheitään. Erityissairaanhoidon palvelut on turvattava.

  • Hyvinvointialueiden tulee tarkastella koronakriisin vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja turvata riittävästi resursseja tämän hoitoon. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tulee olla riittävästi, hoitojonojen ei saa antaa pidentyä.

  • Järjestöjen rooli ja merkitys hyvinvoinnin edistäjinä on merkittävä ja siksi järjestöjen toimintaedellytykset tulee turvata. Hyvinvointialueiden tulisi lisätä yhteistyötä eri sektoreiden välillä.